பூட்டு

கடவுளை உள்ளே வைக்கவா அல்லது மனிதனை வெளியே வைக்கவா பூஜை அறைக்கு பூட்டு… Until later 🙂 P.S: As soon as this thought struck my mind, my mind gave me many perspectives to this small piece of writing. And I realized a single line evoking a million perspectives is the beauty of language. I would love to hear your […]